ZŠ a MŠ Oskava
ZŠ a MŠOskava

"Malá škola = velká rodina"

Environmentální program

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSKAVA

Vypracoval: Jiří Urda

Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č. j / k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

1. VYMEZENÍ POJMU EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou působení na city a vůli, osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního prostředí. EVVO klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod.

Při realizaci EVVO ve škole se přihlíží k důležitým klíčovým kompetencím definovaným v ŠVP: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence občanské.

Škola EVVO vyučuje jako samostatný předmět Ekologická a environmentální výchova od 6. do 9. ročníku v časové dotaci 1 hodiny týdně. Promítá ji také napříč učebními osnovami všech předmětů, protože chápeme EVVO jako oblast vzdělání zaměřenou na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními a právními aspekty rozvoje (globálními i lokálními). EVVO pak představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO: další vzdělávání pedagogických pracovníků (Plán DVPP), materiální, prostorové a finanční zajištění, environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu, spolupráci školy s ostatními subjekty.

2. PLÁNOVÁNÍ A DOKUMENTY EVVO

Základním dokumentem EVVO ve škole je Školní plán EVVO, který je zpravidla vypracován na jeden školní rok. Problematika EVVO se každoročně vyhodnocuje, případně na základě získaných zkušeností upravuje. Je součástí ročního plánu práce, výroční zprávy o činnosti školy a autoevaluace školy.

Školní plán EVVO vychází z platných učebních dokumentů (školní vzdělávací program a rámcového vzdělávacího programu RVP ZV), z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO a z analýzy specifických podmínek školy.

3. KOORDINÁTOR EVVO

Na škole je zřízena funkce koordinátora EVVO. Úkolem koordinátora EVVO je zejména: vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO, dbát, aby byl školní plán EVVO v souladu s další dokumentací školy a navrhovat řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy, koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení, poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností, koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou) v regionu, se středisky ekologické výchovy a ostatními školami.

4. CÍLE EVVO

Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy další generace je naučit ji žít podle principu trvale udržitelného rozvoje. To znamená: vytvořit dětem a mládeži základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení, zdůrazňovat souvislosti mezi poznatky a domýšlet možné důsledky jednání a chování a programově utvářet postoje k osobní zodpovědnosti za stav životního prostředí, pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí, působit na utváření názoru, postojů, hierarchii životních hodnot, životní styl, na pochopení kvality života, rozvíjet úctu a cit k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, motivovat k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí.

Environmentální výchova jako součást všech vzdělávacích oblastí, vede k zodpovědnosti každého jedince za chování a vztah k prostředí, ve kterém žije, pomáhá prosazovat ekologické myšlení a vede k utváření životních postojů a hodnotové orientace žáků. Podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. V oblasti Člověk a jeho svět poskytuje první ucelený pohled na přírodu, učí ji pozorovat a citlivě vnímat, zároveň vede k zodpovědnosti za chování a zodpovědný přístup ke svému okolí. V oblasti Člověk a příroda přináší základní poznatky o souvislostech a důsledcích lidské činnosti na planetě Zemi. Vede k poznání o zákonitostech a ucelenému pohledu na ekosystémy a postavení člověka v nich. V oblasti Člověk a společnost objasňuje souvislosti mezi ekologickými a technickoekonomickými jevy. V oblasti Člověk a zdraví se dotýká vlivu prostředí na vlastní zdraví a učí k odpovědnosti za vlastní zdraví. V oblasti informačních a komunikačních technologií učí aktivně pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat, podněcovat zájem o řešení ekologických problémů. V oblasti Umění a kultura vede žáky k estetickému vnímání okolního prostředí, živočichů i rostlin, vede k citovosti. V oblasti Člověk a svět práce může přispívat aktivní činností ke zlepšení životního prostředí, k poznání různých profesí a jejich činností ve vztahu k životnímu prostředí.

5. PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

 • 1. Ekologický informační panel v budově školy a jeho průběžná aktualizace
 • 2. Třídění odpadů
 • 3. Estetická úprava okolí školy
 • 4. Aktivní péče o květiny v budově školy
 • 5. Sběr papíru
 • 6. Soutěže s ekologickými tématy výtvarné, ostatní
 • 7. Výuka EVVO v rámci mezipředmětových vztahů, příprava žáků na přírodovědné olympiády a soutěže, využívání materiálů s problematikou ekologie a trvale udržitelného    rozvoje pro interaktivní tabule.
 • 8. Zapojení školy do projektu Recyklohraní
 • 9. Den Země projektový den pro celou školu
 • 10. Ekologicky zaměřené projekty: sběrové akce třídění odpadu atd.
 • 11. besedy na EVVO téma s lesním pedagogem, terénní přírodovědné exkurze a spolupráce s ekolog. společnostmi, ochrana člověka za mimořádných situací, projektové dny atd.
 • 12. Akce pořádané školou škola v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, školní výlety, ozdravné pobyty atd.

6. REALIZACE EVVO VE VÝUCE: TŘÍDA - PŘEDMĚT

 • I. tř. Prvouka - Příroda na podzim, Lesy jehličnaté, listnaté, Moje vesnice - ochrana ŽP, Příroda na jaře, Žijeme zdravě, třídíme odpady, Příroda v létě
 • II. tř. Pracovní činnosti - Péče o pokojové rostliny, Prvouka - V lese, u lesa, Výtvarná výchova - Pozorování přírodních útvarů
 • III. tř. Prvouka - Neživá a živá příroda, Rovnováha v přírodě
 • IV. tř. Přírodověda - Společenstva živých organismů, Rostliny a živočichové na jaře, Pracovní činnosti - Péče o rostliny v okolí školy
 • V. tř. Přírodověda -  Člověk a energie, Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje
 • VI. tř. Environmentální výchova -Průřezové téma integrováno do předmětu – EVV, Přírodopis - Botanika a zoologie (realizováno průběžně)
 • VII. tř. Environmentální výchova - Průřezové téma integrováno do předmětu – EVV Přírodopis- -Botanika a zoologie (realizováno průběžně)
 • VIII. tř. Environmentální výchova - Průřezové téma integrováno do předmětu – EVV  a  Chemie - Voda a vzduch
 • IX. tř. Environmentální výchova - Průřezové téma integrováno do předmětu – EVV a Přírodopis - Člověk mění a chrání svět, Zeměpis - Světový ekologický problém: oceán, znečištění atmosféry, kyselý déšť, Chemie - Chemie slouží i ohrožuje, chemizace, chemie pro člověka, ŽP a chemie

Školní projekty:

V rámci výuky v předmětu Ekologická a environmentální výchova si žáci zpracují projekty na zvolené téma z EVVO. Tyto projekty jsou realizovány formou Posteru – prezentačního plakátu s odbornou tematikou, nebo formou prezentace v Power Pointu za použití PC. Žáci se tak naučí přístupnou formou zpracovávat odbornou tematikou z oblasti ekologické výchovy. Zvolená témata pro jednotlivé ročníky:

6. ročník:

 • Projekty: Životní prostředí, Ochrana zvířat, Moje obec

7. ročník

 • Projekty: Životní prostředí, Móda, oblékání, Pěstování rostlin – potraviny

8. ročník:

 • Projekty: Voda, Můj budoucí život, Elektronika – odpad

9. ročník:

 • Projekty: Ekologický provoz školy, Můj budoucí život

Tyto projekty budou představovány na různých akcích školy.

Základní škola

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Svatá Máří vybírá hnízda komáří.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 23/15 °C
středa 24. 7. slabý déšť 23/13 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 19/12 °C