ZŠ a MŠ Oskava
ZŠ a MŠOskava

"Malá škola = velká rodina"

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy, koordinátorka ŠPP:

Mgr. Jaromíra Lónová

Statutární zástupce:

Mgr. Jana Gajdošová

Výchovný poradce

Ing. Gabriela Radilová Vorlová

Konzultační hodiny: ČT 12:40 - 14:20 nebo po telefonické dohodě

Kontakt: zso.radilova@seznam.cz

Telefon: 777 620 391

Školní psycholog

Mgr. Ivona Binarová
Konzultační hodiny ČT 7.30-11.30 hod.
Tel. 604 263 368. 

Školní metodik prevence

Ing. Petra Lónová

Konzultační hodiny: PO 13:25 - 14:25 nebo po telefonické dohodě

Kontakt: zso.lonovap@seznam.cz

Telefon: 777 733 333

Program poradenských služeb

ZŠ OSKAVA STRATEGICKÝ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY 2022-23 (371.69 kB)

Činnosti členů školního poradenského pracoviště určené pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce žáků

Ředitelka školy

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zejména:

 • zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového chování,
 • koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Preventivního programu školydo osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu,
 • řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole,
 • jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti odborné předpoklady,
 • vytvářením podmínek pro systematické další vzdělávání školního metodika prevence v oblasti specifické primární prevence a pro činnost školního metodika prevence se žáky a zákonnými zástupci ve škole,
 • podporou týmové spolupráce školního metodika prevence, výchovného poradce, asistenta pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního programu školy,
 • spoluprací s metodikem prevence v PPP a s okresním a krajským školským koordinátorem prevence,
 • podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání volného času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

Koordinace tvorby, kontrola realizace a inovace preventivního programu školy

 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • Kontaktování odborného pracoviště nebo intervence s následnou péčí v případě akutního výskytu rizikových jevů
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování žáků (vyhledávání rizikových projevů chování, preventivní
 • práce s třídními kolektivy)
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

Výchovný poradce

Poradenské činnosti

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků zpravidla formou individuálního poradenství
 • Zajišťování skupinových návštěv informačních a prezentačních akcí v kontextu volby střední školy (Scholaris, Burza škol a veletrh vzdělání, dny otevřených dveří apod.)
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (IVP)
 • Příprava návrhů na další péči o žáky vyžadující zvláštní pozornost (např. žáci-cizinci apod.)
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole

Metodické a informační činnosti

 • Přiblížení oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy
 • Předávání informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogům školy
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu zákonným zástupcům žáků
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích vedených ve školském poradenském zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „RACHOT“

P-centrum

Středisko sociální prevence Olomouc

Psychiatrická klinika PN Olomouc – Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie

 • Kontakt: 585 851 111

Ambulance závislosti - ulice Tomayerova

 • Kontakt: 588 444 618

Vojenská nemocnice Olomouc, psychiatrické oddělení

 • Kontakt: 585 407 007

Podané ruce - poradna i pro nealkoholické závislosti

Pedagogicko – psychologická poradna

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

O drogách - portál primární prevence

Prev-Centrum

Informační portál o ilegálních a legálních drogách

DIS - drogový informační server

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

Sekce Prevence sociálně patologických jevů na stránkách MŠMT

www.msmt.cz/vzde

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
2
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jana jahody do džbána.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 13 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 22/12 °C
středa 26. 6. zataženo 25/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 26/15 °C