ZŠ a MŠ Oskava
ZŠ a MŠOskava

"Malá škola = velká rodina"

O škole

Současnost

logoŠkola je profilována na jazykové a environmentální vzdělávání. V učebním plánu je zahrnuta výuka anglického jazyka od 1. ročníku, významně je posílena časová dotace pro výuku 2. cizího jazyka, který je vyučován již od 6. ročníku. Žáci mají možnost volby mezi německým a ruským jazykem. V souvislosti se zaměřením školy byl vedle rozšíření výuky přírodovědy a přírodopisu zaveden na 2. stupni předmět Environmentální výchova. Škola se snaží podpořit rovněž technické vzdělávání žáků, v této fázi zatím podporou technických kroužků, výhledově s pomocí dotačních programů vybudováním dílen a odborných učeben.

Ve školním roce 2020/21 školu navštěvuje 85 žáků, pracuje s nimi 11 učitelů a 1 vychovatelka ve školní družině. 4 žáci využívají služeb asistentky pedagoga.

Historie školy

Německá obecná škola

Z historie oskavské farnosti se dozvídáme, že první škola byla postavena v roce 1779. Kromě parcely a materiálu, které dodala knížecí kancelář Lichtenštejnů, byl přidělen penzijním úřadem obnos 250 zlatých. Budova školy tehdy stála 298 zlatých a 8 krejcarů. Zvenčí ji zdobil erb knížete Lichtenštejna, pána úsovského panství. Do té doby chodily děti z Oskavy do školy do Mladoňova, kde byl filiální kostel pro Oskavu. Vedení a dozor nad školstvím a výchovou měla tehdy církev. Od roku 1787 navštěvovaly místní školu i děti z Nemrlova a Třemešku, vyučovalo se v německém jazyce, což byl v té době úřední i běžně užívaný jazyk.

O učitelském sboru v této škole toho moc nevíme. Z místní kroniky se dozvídáme pouze to, že prvním učitelem byl Antonín Sliwa. V roce 1815 přišel na školu učitel Antonín Andersch a od tohoto roku byla škola dvojtřídní.

Říšským zákonem ze dne 25. května 1868 bylo vedení a dozor nad školou a výchovou přeneseno na stát.

Počátkem roku 1871 byla zřízena Místní školní rada a témže roce byla na oskavské škole jmenována první učitelka ručních prací. V roce 1872 se obecná škola v Oskavě stala trojtřídní.

V letech 1897 – 1898 byla stará škola zbourána a na jejím místě postavena na tehdejší dobu moderní čtyřtřídka – dnešní budova. Je písemně doloženo, že při slavnostním položení základního kamene dne 23.3.1898 byly k němu uloženy i noviny, mince a jiné věci, vypovídající o tehdejší době. Dodnes jsou základní kámen i věci u něj netknuty. Dne 24. září 1898 se konala kolaudace nové školní budovy a následujícího dne její slavnostní svěcení za velké účasti obyvatelstva.

V devadesátých letech devatenáctého století přišel na školu mladý učitel Josef Preiss, jehož rodina pocházela z Oskavy. Stal se prvním řídícím na oskavské škole. Svým postavením byl vzorem i rádcem oskavského obyvatelstva. Právě Josef Preiss založil školní zahrádky, které byly plny různé zeleniny, ale i ozdobných stromků a keříků. U každého záhonku stála porcelánová cedulka s názvem zeleniny označeným černým písmem. Zahrádkami se pak chodilo až na konec pozemku, kde na mýtině stálo náčiní pro hodiny tělocviku.

Měšťanská škola v Oskavě

V roce 1922 bylo výnosem zemské školní rady ze dne 25. 8. 1922 povoleno zřízení německé smíšené obvodní školy na základě předcházejícího, více než tříletého jednání, a to pro obec Oskavu, Mostkov, Nemrlov, Václavov, Bedřichov, Třemešek, Mirotínek, a Břevenec. Chodily sem ovšem děti i z Dolní Dlouhé Loučky, Mladoňova, Tvrdkova, Rudy a odjinud. Zápis na nově zřízené škole se konal 5. a 6. ledna 1923 a bylo zapsáno 25 chlapců a 19 děvčat.

V lednu 1924 byl F. Biehal jmenován ředitelem měšťanské školy, v roce 1925 na jeho místo nastoupil August Patzelt (ředitelem byl až do roku 1945). 1. listopadu 1926 přešla správa obecné školy v Oskavě na ředitelství měšťanské školy v Oskavě.

Dne 18. 2. 1926 se obecní zastupitelstva Oskavy, Nemrlova a Místní školní rada usnesly na přístavbě školní budovy k jihu, aby se získaly potřebné místnosti pro měšťanskou školu.

V srpnu 1927 bylo povoleno zřízení dvoutřídní živnostenské pokračovací školy v Oskavě. Školu navštěvovalo 59 žáků a vyučovali na ní učitelé oskavské měšťanské školy.

Obecná – národní škola

Po osvobození naší republiky v květnu 1945 se začala Oskava osídlovat českým obyvatelstvem, a proto bylo nutné otevřít českou školu. Prvním učitelem byl ustanoven Bohumír Krestýn. Škola byla otevřena 1. září 1945 jako jednotřídka s 39 žáky. Počet žáků však narůstal a ve školním roce 1946/47 navštěvovalo školu již 100 žáků.

Měšťanská – střední škola

Česká měšťanská škola v Oskavě byla zřízena 1. ledna 1946. O počáteční práce se velmi zasloužil ředitel české obecné školy Bohumír Krestýn. Ředitelem této školy byl jmenován František Jaroš. Újezd školy tvořily obce : Oskava, Nemrlov, Mostkov, Václavov, Třemešek a Bedřichov.

Zapsáno bylo: ve II. třídě 13 žáků, ve III. třídě 11 žáků a ve IV. třídě 11 žáků, celkem tedy 35 žáků, z toho 16 chlapců a 19 dívek. Ke konci školního roku již bylo 50 žáků (43 Čechů a 7 Slováků).

Vyučování bylo organizováno tak, že žáci II. a III. třídy tvořili jednu třídu a byli vyučováni společně, žáci IV. třídy tvořili třídu samostatnou.

Poněvadž na škole nebylo dostatek žáků, byla měšťanská škola organizována jako pobočka měšťanské školy v Šumvaldě. Osamostatněna byla ve školním roce 1947/48, kdy počet žáků překročil 90 a škola měla již 4 třídy. Stalo se tak výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 4. 8. 1947, kterým byla bývalá měšťanská škola s vyučovacím německým jazykem úředně přeměněna na měšťanskou školu s vyučovacím českým jazykem. Školským zákonem ze dne 21. 4. 1948 byl změněn název měšťanské školy na školu střední.

Osmiletá střední škola

Od 1. září 1953 vstoupil v platnost nový školský zákon. V Oskavě se nový školský zákon projevil sloučením dosavadní národní a střední školy v osmiletou střední školu, do jejího 6. – 8. postupného ročníku nadále docházeli přespolní žáci z Mostkova, Václavova, Třemešku a z Bedřichova, kde absolvovali 5. post. ročník národní školy. Ředitelem osmileté střední školy byl pověřen dosavadní ředitel střední školy Miroslav Stehlík.

Základní devítiletá škola

1. 9. 1960 se novým ředitelem školy stal Karel Bittner. Dne 15. 12. 1960 byl schválen nový školský zákon – Zákon o soustavě výchovy a vzdělání, který zavádí 9-ti letou školní docházku a školy jsou přejmenovány na základní devítileté školy. Zákon se začíná realizovat od 1. 9. 1961, což má za následek vzrůst počtu žáků a tříd na školách. Stejně tomu bylo i na škole v Oskavě, kde vzrostl počet tříd o nově zavedenou 9. třídu. Pro tuto třídu nebyly vhodné prostory, a proto se zavedlo vyučování na směny. Odpoledne se střídaly vždy druhá, třetí a čtvrtá třída.

Ve školním roce 1961/1962 narostl počet tříd i počet žáků, přibyla další osmá třída, škola měla již 12 tříd a nebyla možnost najít v Oskavě další učebnu, rozšířilo se směnné vyučování tak, že na směny chodily již čtyři třídy, a to první s druhou v budově MNV a třetí se čtvrtou v budově školy. Během roku, s počtem 345 žáků, byl nejvyšší počet žáků na škole.

Ve školním roce 1962/1963 byl ředitelem jmenován František Melka. V září 1965 bylo po několika letech odstraněno směnné vyučování. Po odstěhování mateřské školy a jeslí do bývalého Dětského domova v Oskavě, škola získala tento objekt. V místnostech jeslí po adaptaci byla zřízena školní kuchyně a jídelna, v místnostech mateřské školy – školní družina a jedna třída. V bývalé školní družině byla taktéž zřízena jedna třída.

v září 1966 byl ředitelem ustanoven dosavadní zástupce ředitele Bohumír Krestýn, který působil na zdejší škole již od roku 1945.

Nedostatečná kapacita školy byla vyřešena až v roce 1988, kdy byla dokončena přístavba základní školy. Během tří let byly vybudovány dvě třídy, šatny, sociální zařízení v přízemí i v poschodí, v celkové hodnotě 1.999.000,-Kč.

Součástí školy je i školní jídelna a školní družina, umístěna v budově mateřské školy. Školní jídelna sídlí ve vedlejší budově a slouží současně mateřské i základní škole. Obě budovy jsou od základní školy vzdáleny asi 500 m. Také tělocvična je vzdálena asi 800 m od budovy školy. V červnu 1993 byla na budově školy vyměněna střecha a byla nově oplechována. V srpnu 1995 byla školní družina přestěhována do budovy mateřské školy.

Ve školním roce 1996/97 byla slavnostně otevřena počítačová učebna, která byla vybudována nákladem téměř 300 000 Kč.

V dubnu 2006 začala na naší škole rozsáhlá rekonstrukce hlavní školní budovy. Obecnímu úřadu se podařilo získat ze státního rozpočtu finanční prostředky, které pokryly hlavní rekonstrukční práce. Jednalo se zejména o nové plynové topení vedené v mědi, komplexní výměnu oken a dveří, termofasádu a vnitřní stavební úpravy. Rovněž byla vybudována nová plynová kotelna. V dubnu 2006 došlo ke změně názvu školy na Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
2
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jana jahody do džbána.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 13 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 22/12 °C
středa 26. 6. zataženo 25/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 26/15 °C